MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Millora de la reacció al foc d'elements decoratius

Millora de la reacció al foc d'elements decoratius

TRACTAMENT DE FUSTES, TEIXITS I MATERIALS DIVERSOS

Millora de la reacció al foc d'elements decoratius
En les edificacions actuals, hi ha molts elements decoratius que necessiten ser tractats per tal de millorar el seu comportament al foc i poder assolir la reacció al foc exigida per les normatives. A Ignifugacions Generals oferim una àmplia varietat de solucions aptes per moltes necessitats.

Podem combinar les propietats de la indústria tèxtil convencional en elements nous, així com elements ja existents; cortines de polièster, cotó, lli, telons, moquetes, catifes, butaques, sofàs, entapissats, roba, pells pigmentades o naturals, polipropilè, elements decoratius de fusta, poliestirè expandit, cartró, canyís, bruc, plantes artificials, etc., col·locades decorativament a les parets, sostres o terra.

Els camps d’actuació més habituals són hotels, residències, restaurants, bars, cinemes, teatres, discoteques, sales de festa, parcs d’atraccions, centres comercials, botigues, escenografies, audiovisuals, ...

A l’aplicar els productes, no canvien l’aspecte original de l’element decoratiu (el color i el tacte). Els productes són de qualitat, biodegradables i inodors, a més de complir totes les certificacions europees de reacció al foc.

Podem realitzar el tractament in situ; ens desplacem a les instal·lacions per la correcta aplicació dels productes o podem realitzar-lo als nostres tallers, mitjançant banys per immersió o processos manuals.

Al final dels treballs, s’expedirà el certificat d’aplicació i dels productes utilitzats en funció de la tipologia del tractament segons l’Annex B de l’I.T.C. SP-136 per tal de donar compliment a les normatives vigents.

Classes de reacció al foc dels elements constructius segons el C.T.E. DB SI1:
Situació de l'element Revestiments (1)
  De sostres i parets (2) (3) De terres (2)
Zones ocupables (4) C-S2, d0 EFL
Passadissos i escales protegides B-S1, d0 CFL-S1
Aparcaments i recintes de risc especial (5) B-S1, d0 BFL-S1
Espais ocults no estancs, tals com badius, falsos sostres i terres elevats (excepte els existents dins dels habitatges) etc. o que sent estancs, continguin instal·lacions susceptibles d’iniciar o de propagar un incendi B-S3, d0 BFL-S2 (6)
 
(1) Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del conjunt dels terres del recinte considerat.
(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan es tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s’indica, però incorporant el subíndex L.
(3) Inclou a aquells materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa que sigui EI-30’ com a mínim.
(4) Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides. Exclou l’interior d’habitatges. En ús hospitalari s’aplicaran les mateixes condicions que en passadissos i escales protegides.
(5) Vegeu el capítol 2 d’aquesta secció.
(6) Es refereix a la part interior de la cavitat. Per exemple, a la càmera dels falsos sostres es refereix al material situat a la cara superior de la membrana. En espais amb clara configuració vertical (per exemple, badius) així com quan el fals sostre està constituït per una gelosia, retícula o entramat obert, amb una funció acústica, decorativa, etc., aquesta condició no és aplicable.
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.