MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Segellats

Segellats

SEGELLATS RESISTENTS AL FOC

Segellats
 • Respecte a la compartimentació de sectors d’incendi en un edifici, és important que es mantingui en tot moment la integritat dels elements compartimentadors perquè puguin complir la seva funció. S’han de tenir en compte, per tant, els possibles forats o discontinuïtats en l’element que puguin permetre el pas de les flames, el fum, etc., i comprometre’n l’efecte delimitador.
  Un dels condicionants arquitectònics són les instal·lacions. Actualment no hi ha cap edifici que no sigui recorregut o travessat per nombroses instal·lacions de tot tipus: elèctriques, telefòniques, d'aigües, de gasos, de climatització, etc. Aquestes instal·lacions van per tot l’edifici i comprometen seriosament la seguretat i afavoreixen la propagació de l’incendi.
  A més dels buits produïts per les instal·lacions, poden sorgir altres buits a causa dels sistemes constructius de l’edifici: juntes de dilatació, obertures de ventilació, etc.
 • "Tapar" simplement els buits no serveix. Ha de realitzar-se un segellat complet i adequat amb sistemes que compleixin també els esmentats requisits exigibles segons la normativa a l’element compartimentador. Evidentment, la garantia de compliment d’aquests requisits ha de venir avalada per assajos realitzats per laboratoris independents acreditats, i per la seva correcta aplicació per personal especialitzat.
 • Davant la diversitat de forats que poden aparèixer, a IGNIFUGACIONS GENERALS us podem oferir nombroses solucions.
 • Reixes de ventilació tallafocs
  Aquestes reixetes intumescents són molt adequades per a llocs que necessiten ventilació d’aire, portes, tallafocs, murs, etc. El segellat contra el foc pot tenir una resistència al foc i al fum de fins a 3 hores.
 • Panells
  Consisteix en panells de llana de roca d’alta densitat, tallats i instal·lats en els buits i posteriorment recoberts amb massilles i resines termoplàstiques de tipus ceràmic o intumescent.
  És un sistema lleuger, econòmic i apte per a qualsevol tipus de suport: paret de rajola, envà lleuger, forjat de tot tipus, etc.
  Permet molt fàcilment la instal·lació de nous cables.
 • Sacs intumescents
  Són saquets d'un teixit especial, omplerts d’un material intumescent flexible que s’inflen amb el foc i segellen el buit.
  És bàsicament un sistema dissenyat per a instal·lacions que canviïn molt freqüentment.
  De col·locació senzilla i ràpida, manual i a pressió. Es poden treure i posar coixinets sense necessitat d’eines.
 • Segellat de canonades combustibles
  És el cas de baixants de PVC, conductes plàstics, etc, que presenten la dificultat afegida que la canonada propagui el foc o que aquest passi pel buit intern que deixa el plàstic en fondre’s o cremar.
  Com a solució, és necessària la col·locació d’uns collarets o maneguets metàl·lics que envolten la canonada i que tenen a l’interior un material intumescent que s’expandeix amb l’escalfor de l’incendi cap a l’interior del tub i escanya la canonada fins a segellar completament el buit intern.
 • Segellat de juntes de dilatació
  Per a juntes de dilatació hem de recórrer a sistemes altament flexibles; hem d'utilitzar sistemes semblants a les juntes normals, però amb productes dissenyats per a la protecció contra el foc: massilles de silicona, tires d’escuma flexible i intumescent i massilles intumescents.


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.