MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Protecció de fusta

Protecció de fusta

PROTECCIÓ DE FUSTA

Protecció de fusta
 • La fusta és un material combustible. Un incendi s'origina per la combustió de materials combustibles que evoluciona de forma aleatòria en l'espai i en el temps en funció del volum de materials combustibles que l'alimenten i de la presència d'oxigen.
 • L'estructura d'un edifici pròpiament dita quasi no contribueix en el desenvolupament de l’incendi, encara que se sol veure’s afectada pel mateix, per contra els materials que hi ha a l'edifici (cortines, mobles, revestiments, etc.) són els que més contribueixen a la seva evolució i desenvolupament.
 • Segons la seva funció, hem de tractar la fusta de diferent manera:
   
  • Fusta decorativa: A causa de la seva combustibilitat, la fusta utilitzada en aplicacions no estructurals com a terres de fusta, recobriments de parets o sostres pot incidir en el desenvolupament del foc. En aquest cas, les pintures i vernissos són productes que s'apliquen sobre la superfície de les peces de fusta millorant el seu comportament al foc.
  • Fusta estructural: Des del punt de vista estructural el seu comportament al foc és acceptable a causa dels seus baixos coeficients de transmissió de calor i de dilatació, a la presència d'aigua en la composició d'aquesta que retarda la seva combustió i a la formació d'una capa de carbó superficial que frena el seu avanç. Tenim la possibilitat de millorar el seu comportament utilitzant els productes adequats. En aquest cas, a Ignifugacions Generals els productes que utilitzem són els morters, pintures intumescents i vernissos. Poden actuar de dues formes diferents: inflant-se per l'acció de la calor, formant una capa aïllant i/o impedint que l'oxigen arribi a la fusta.
 • El comportament que requereix la fusta, com a material o com a element resistent, s'especifica en el Codi Tècnic de l'Edificació - Document bàsic SI - Seguretat en cas d'Incendi. Les especificacions que han de complir fan referència a la seva situació, la seva funció, el seu ús, la classe de fusta, la flexió,.....
 • El departament d'enginyeria d’Ignifugacions Generals pot desenvolupar un estudi tècnic per trobar la solució més adequada, econòmica i estètica a la seva problemàtica.
 • Segons la funció de la fusta, podem millorar el grau de reacció al foc fins aconseguir un B S1 d0, o el grau de resistència al foc fins aconseguir una R/EI-120 '.


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.