MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Panells rígids

Panells rígids

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC AMB PANELLS RÍGIDS

Panells rígids
 • En aplicacions específiques de protecció contra el foc, sigui per condicionants tan diversos com perquè cal fer un acabat especialment bonic, per la dificultat d'aplicació del morter o la pintura, l’estabilitat al foc demanada, el difícil accés o perquè l'aspecte de l'acabat final és prioritari davant de l'aspecte econòmic disposem de dos tipus de panells a base de placa rígida:

     Panell de fibrosilicats
     Panell de cartró/guix
 • Panell de fibrosilicats
  Són panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc. Aquests panells durant el procés de fabricació se sotmeten a tractament en autoclau a alta temperatura, cosa que els dóna una excel.lent estabilitat dimensional enfront de foc. Mecànicament el seu comportament és molt bo: per això la seva posada en obra es pot fer per mitjà de grapes, cargols o claus sense cap problema.
  Són d’acabat llis de color blanc trencat.
  El panell es pot pintar directament per integrar-lo en l'estètica de l'edifici.
 • Panell de cartró/guix
  Són panells compostos amb una ànima de guix especial recoberta de làmines de fibra de vidre incombustible, cosa que dóna una alta rigidesa en el seu conjunt i els fa aptes per a aplicacions de fins a 9 metres d’alçada.
  Són d’acabat llis de color blanc. Els acabats per mitjà de pintures, alicatats o altres revestiments no alteren la seva incombustibilitat.
CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS:
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURA METÀL.LICA FINS A R-180'
FALS SOSTRE INDEPENDENT FINS A EI-120'
FALS SOSTRE PER A PROTECCIÓ DE BIGUES METÀL·LIQUES FINS A EI-180'
FALS SOSTRE PER A PROTECCIÓ DE XAPA COL·LABORANT FINS A EI-120'
FALS SOSTRE PER A BIGUES I TERRA DE FUSTA FINS A EI-180'
DIVISIÓ VERTICAL (ENVÀ) FINS A EI-180'
EXTRADOSSAT PER TOTXO O BLOC FINS A EI-240'
EXTRADOSSAT SOBRE TANCAMENT DE XAPA FINS A EI-240'
FALS SOSTRE INDEPENDENT FINS A EI-120'
PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ (Hio o<->i) FINS A EI-120'
PROTECCIÓ DE SAFATES DE CABLATGES FINS A EI-90'
 


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.