MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Franges amb morter

Franges amb morter

INSTAL·LACIÓ DE FRANGES TALLAFOCS A BASE DE MORTER

Franges amb morter
  • A l’hora de dissenyar un edifici i la seva posterior activitat es tenen en compte una sèrie de mesures de prevenció per evitar, contrarestar o disminuir els riscos.
  • Una de les prioritats en l’aplicació dels principis de la prevenció d’incendis és la protecció dels béns dels veïns de l’immoble afectat, siguin inmobles o mobles.
  • És per aquest motiu que en els casos en què una paret mitgera o un element de compartimentació en sectors entronqui fins a la coberta, les normes actuals de prevenció i protecció contra incendis exigeixen la instal·lació d’una franja perimetral resistent al foc.
  • Aquesta franja ha de ser autoportant i independent de la coberta.
  • La funció d’aquesta franja és aconseguir que l’incendi en un sector no es pugui propagar als sectors adjacents un cop la coberta lleugera es desplomi per efecte del foc, i evitar que les flames acabin passant per sobre la paret mitgera, i amb el vent o els mateixos corrents d’aire ocasionats pel foc acabin entrant al sector adjacent.
  • Disposem d’una franja a base de morter projectat.
  • És un sistema senzill i versàtil, independent de la coberta i la seva estructura, composts per perfils autoportants metàl·lics ancorats mitjançant sistemes de fixació a la paret, malla metàl·lica DEPLOYE i projecció posterior de morter a base de perlita i vermiculita.
  • El seu camp d’aplicació és sota la coberta en locals i naus industrials o comercials, o bé com a compartimentació entre sectors d’incendi d’una mateixa activitat.
CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS: 
COMPARTIMENTACIÓ ENTRE SECTORS D’INCENDI FINS A EI-120

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
DENSITAT 450-500 kg/m3
COLOR BLANC
COMBUSTIBILITAT A-1 (M-0)
PH 12 No oxidant
DURESA SUPERFICIAL 65
COEFICIENT TÈRMIC LANDA 0,055


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.