MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Franges amb morter

Franges amb morter

INSTAL·LACIÓ DE FRANGES TALLAFOCS A BASE DE MORTER

Franges amb morter
  • A l’hora de dissenyar un edifici i la seva posterior activitat es tenen en compte una sèrie de mesures de prevenció per evitar, contrarestar o disminuir els riscos.
  • Una de les prioritats en l’aplicació dels principis de la prevenció d’incendis és la protecció dels béns dels veïns de l’immoble afectat, siguin inmobles o mobles.
  • És per aquest motiu que en els casos en què una paret mitgera o un element de compartimentació en sectors entronqui fins a la coberta, les normes actuals de prevenció i protecció contra incendis exigeixen la instal·lació d’una franja perimetral resistent al foc.
  • Aquesta franja ha de ser autoportant i independent de la coberta.
  • La funció d’aquesta franja és aconseguir que l’incendi en un sector no es pugui propagar als sectors adjacents un cop la coberta lleugera es desplomi per efecte del foc, i evitar que les flames acabin passant per sobre la paret mitgera, i amb el vent o els mateixos corrents d’aire ocasionats pel foc acabin entrant al sector adjacent.
  • Disposem d’una franja a base de morter projectat.
  • És un sistema senzill i versàtil, independent de la coberta i la seva estructura, composts per perfils autoportants metàl·lics ancorats mitjançant sistemes de fixació a la paret, malla metàl·lica DEPLOYE i projecció posterior de morter a base de perlita i vermiculita.
  • El seu camp d’aplicació és sota la coberta en locals i naus industrials o comercials, o bé com a compartimentació entre sectors d’incendi d’una mateixa activitat.
CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS: 
COMPARTIMENTACIÓ ENTRE SECTORS D’INCENDI FINS A EI-120

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: 
DENSITAT 450-500 kg/m3
COLOR BLANC
COMBUSTIBILITAT A-1 (M-0)
PH 12 No oxidant
DURESA SUPERFICIAL 65
COEFICIENT TÈRMIC LANDA 0,055


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.