MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Protecció safates de cables

Protecció safates de cables

PROTECCIÓ DE SAFATES DE CABLES

Protecció safates de cables
 • Existeixen instal·lacions que poden iniciar el foc o afavorir-ne la propagació.
  Entre aquests, les safates o manyocs de cables, per les especials característiques que concorren entre elles, han de ser objecte d’especial atenció.
 • El material que es fa servir normalment per a l'aïllament elèctric és inflamable i pot desprendre gasos i fums tòxics: és, per tant, una bona via de propagació del foc.
 • Per altra banda, existeixen conduccions de cables que han de mantenir el subministrament elèctric durant un temps en cas d’incendi: alarmes, comunicacions, energia per a tancament d’equips vitals, etc.
 • Davant d’aquests problemes, hi ha dues solucions diferents a la protecció de safates:
 • Per limitar la propagació
  Per a això s’utilitzen revestiments a base de resines termoplàstiques ceràmiques o intumescents, aplicades directament sobre els cables, bé recobrint tota la safata o bé per trams, i es creen tallafocs a determinades distàncies.
  Amb aquestes barreres es limita la propagació del foc, però les parts no protegides es malmetran i el corrent s’interromprà.
  També es poden construir uns conductes a base de placa rígida per evitar la propagació del foc a altres llocs o sectors d’incendi. Són panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc. Aquests panells durant el procés de fabricació se sotmeten a tractament en autoclau a alta temperatura, cosa que li dóna una excel.lent estabilitat dimensional enfront del foc.
  CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS:
  REVESTIMENT TALLAFOCS PER INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BARRERA TALLAFOCS
 • Per mantenir el pas de corrent per un temps determinat
  En aquest cas la solució consisteix en la creació de conductes amb plaques rígides, capaços de crear un sector contra incendis a l’interior del conducte.
  Són panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc.

  Amb aquest sistema es poden aconseguir mantenir els cables funcionant fins a dues hores. Aquesta solució està pensada tant per al foc interior com per a l’exterior, amb la qual cosa també es protegeixen els equips propers a la safata si s’hi produeix un incendi.
  Per controlar la temperatura interna a causa de l’escalfor generada pels cables (sobretot els d'alta tensió), es col·loquen reixetes de ventilació, també resistents al foc.
  Serveix per poder mantenir el suministrament elèctric per un temps determinat a diferents equipaments crítics, tals com sales d'operacions, ventilacions forçades de vies d’evacuació, alarmes, comunicacions, energia per a tancament d’equips vitals, etc.
  CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS:
  PROTECCIÓ DE CONDUCTES DE VENCTILACIÓ (Hio o<-i) FINS A EI-90'


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.