MENÚ
Home Aïllament tèrmic Llana de roca projectada

Llana de roca projectada

AÏLAMENT TÈRMIC AMB MORTER DE LLANA MINERAL

Llana de roca projectada
  • Des de l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació i el seu Document Bàsic sobre Habitabilitat d’Estalvi d’Energia CTE- DB-HE, cada vegada és més important i més exigent l’aïllament tèrmic en l’edificació.
  • Disposem de solucions d’aïllament tèrmic amb llana de roca projectada. És un morter compost per partícules de llanes minerals de roca basàltica, aglomerants hidràulics inorgànics i additius antipols. Està exent d’amiant i d’altres productes nocius. Aplicat, presenta un aspecte rugos. No és tòxic ni patògen.
  • Les aplicacions més habituals són l’aïllament tèrmic entre vivendes i locals no calefactats (garatges, locals comercials, magatzems, etc...) o d’aïllament en façanes ventilades.
  • Aplicat amb sistemes de projecció s’aconsegueix un acabat contínuo i uniforme, ja sigui per la part inferior dels forjats o sobre elements delimitadors verticals. També proporciona un gran aïllament acústic.
  • Els morters s'apliquen amb sistema per via seca amb equips de maquinària pneumàtica que realitzen la dosificació adequada i bomben el producte a través d’una mànega de gran diàmetre fins a la pistola de projecció, que allà fa la barreja amb l’aigua i l’impulsió li dóna l’aire.
  • Un cop projectat, té un aspecte de color gris clar i tacte rugós tou.
  • El resultat de l´aplicació és una protecció òptima com aïllant tèrmic i acústic fet amb un material lleuger, amb una bona adherència sobre la superfície d´aplicació, i una bona capacitat per aguantar els canvis climàtics. Té bona flexibilitat i adherència que li permet adaptar-se a gairebé tots els suports sense fissures ni desprendimients.
  • En funció del coeficient de transmissió tèrmica exigit (U en W/m2k) i el gruix del material existent de formigó o obra, el nostre departament tècnic farà un estudi per fer el càlcul del gruix necessari per complir amb les exigències del projecte.
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
DENSITAT 175 kg/m³ (+-10%)
COLOR GRIS CLAR
PH 12,5
COMBUSTIBILITAT A-1
CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,0456 W/m·K


LLANA_DE_ROCA_PROJECTADA.pdf
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.