MENÚ
Home Protecció anticorrosiva Diagnosi i avaluació

Diagnosi i avaluació

ESTUDI TÈCNIC DE DIAGNOSI I AVALUACIÓ.

Diagnosi i avaluació
A IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. abans de realitzar qualsevol tractament, el nostre departament tècnic farà un estudi, avaluació, prescripció i posterior oferta econòmica corresponent basant-nos en:
 
  • Classificació de l'ambient dexposició: Es valoren els agents de corrossió produits per l'atmòsfera, tipus d'aigua i pel sòl. En funció d'aquests paràmetres es defineixen diferents categories, per posteriorment poder escollir el millor tractament que ens garantitzi una millor durabilitat i a un preu adequat. L'estudi es fa d'acord amb la norma UNE-EN ISO 12944-2.
  • Consideracions i característiques intrínsiques del projecte: Aquí, a part dels sugeriments per part de la propietat, obtenim informació dels treballs en qüestió, tals com accessibilitat, alada de treball, dificultat d'execucució, elements colindants, proteccions colindants de superfícies i medis d'aplicació adequats.
  • Tipus de superfície a tractar: Aquí bàsicament valorem quins són els elements , si són fèrrics o no. Els no fèrrics poden ser alumini, coure, níquel, zinc, aleacions, alguns acers inoxidables,.així també formigons, fustes, plàstics, polisters, fibra de vidre..
  • Sistema de preparació de superfície: Aquí es valora en funció de l'estat de la superfície a tractar, si s'utilitzen sistemes manuals (raspalls, espàtules, ..) sistemes mecànics ( raspalls rotatius, martells percutors, lijes, ) o xorro abrasiu (microssorreig en sec a baixa pressió, sorreig en sec a alta pressió, aigua a alta pressió, ).
  • Grau de preparació de superfcie: Aquí valorarem si fem una preparació primària (total) o secundària (parcial) i quin grau necessitem en funció de l'estat a tractar i quins resultats volem obtenir. Per definir el grau de preparació apliquem la norma ISO 8.501-1.
  • Sistema daplicació: En funció de l'entorn, els elements colindants, l'acabat a aconseguir, la pel·lícula seca necessria, el rendiment, el cost . podrem escollir entre brotxa, rodet, projecció amb aire o projecció sense aire (airless).
  • Sistema de pintat: En funció de tots els paràmetres i condicionants anteriors, i la durabilitat que en volem de l'aplicació escollirem els productes que millor s'adaptin al resultat que en volem obtenir. Podrem escollir productes en base alcdica, acrílica, clorocautxu, vinílica, epoxis, silicats, poliuretans, ..
En cas de la contractació dels treballs ofertats prèviament, i una vegada formalitzats tots els passos previs contractuals, de seguretat i medi ambient el nostre departament d'obres pot passar a coordinar i executar els treballs, amb la supervisió constant dels nostres caps d'obra.


Veure fitxa en PDF
Diagnosi i avaluació Diagnosi i avaluació
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.