MENÚ
Home Empresa Política d'empresa

Política d'empresa

Qualitat: La satisfacció del client és l’essència de la nostra empresa. A IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., per tal d'avançar i assolir un alt nivell en la qualitat de totes les nostres activitats, respectant la protecció del Medi Ambient i...

Qualitat

Qualitat
La satisfacció del client és l’essència de la nostra empresa.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., per tal d'avançar i assolir un alt nivell en la qualitat de totes les nostres activitats, respectant la protecció del Medi Ambient i preservant la salut dels nostres treballadors, ha establert una sèrie de principis:
 
 • Garantir el compliment de la legislació i reglamentació aplicable en matèria de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat.
 • Promoure la participació i responsabilitat de tots els treballadors de la nostra empresa en el funcionament i el desenvolupament de la Política de qualitat.
 • Establir les mesures necessàries per evitar i eliminar tots els factors que afecten negativament a la qualitat de les activitats de l’empresa, que generin aspectes Medi Ambientals o impliquin risc per al personal de l'empresa o per a la societat en general.
 • Utilitzar la satisfacció dels clients, tant a nivell intern com extern, com un indicador clau en la política de millora contínua de l'empresa.
 • Promoure entre els nostres proveïdors i treballadors el compliment de totes les disposicions establertes per l'empresa en matèria de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient.

Mediambient

Mediambient
La Política de Gestió Mediambiental de l’empresa, ha involucrat a tot el personal en la Gestió del Medi Ambient, arribant des de la Direcció fins a totes les persones que hi treballen, amb un enfocament cap a una millora permanent, per al que adopta el compromís d'aplicar les següents decisions:
 
 • Proporcionar als empleats un lloc de treball segur i saludable.
 • Actuar en les instal.lacions per prevenir danys a la salut pública i el medi ambient, per contribuir així, de manera positiva, a la comunitat local i el manteniment del medi ambient.
 • Assegurar que tots els productes poden ser manipulats i aplicats de manera segura.
 • Complir totes les lleis i regulacions vigents relatives al medi ambient.
 • Alertar i prevenir immediatament a aquelles persones que potencialment puguin ser afectades per possibles riscos de les nostres matèries primeres, productes i activitats, i informar sobre les mesures de protecció més adequades.
 • Formar a tots els empleats per a la gestió i implementació d'activitats o accions relacionades amb el medi ambient.
 • Contribuir al desenvolupament de responsabilitats en l'àmbit del medi ambient.
 • Incloure un compromís de millora contínua i de prevenció de la contaminació.
IGNIFUGACIONS GENERALS S.L. en la seva activitat genera residus industrials i és d’obligat compliment prendre les mesures necessàries per asegurar-ne l’eliminació o l’aprofitament d’acord amb la normativa vigent (Art: 21 de la llei 2/1991.) IGNIFUGACIONS GENERALS S.L. té assigant el codi de productor de residus P- 50784-1 per la junta de residus del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

Seguretat

Seguretat
Un dels objectius prioritaris a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. és garantir la seguretat de tots i cadascun dels seus treballadors. Per assolir-ho tenim establert un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, que permet aconseguir la prevenció dels accidents laborals, detectant les situacions de risc origen de les mateixes mitjançant l'aplicació de tècniques adequades i la implementació de les accions correctores que siguin possibles i necessàries.

El Pla de Prevenció és tasca de tots, la Direcció i els comandaments aporten el lideratge de l'esforç i els treballadors per la seva banda el compliment de totes les pautes de treball que se'ls indiqui, així com les millores possibles a realitzar dins dels seus llocs de treball. La Direcció, assumint la seva responsabilitat en la Política de Prevenció de Riscos Laborals, es compromet a proporcionar els recursos adequats per a la bona marxa del Pla de Prevenció, a difondre'l i exigir el seu compliment.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. disposa d’un departament encarregat de la seguretat dels treballadors i del compliment de les normes de seguretat i salut. 

Complementàriament comptem amb l'assessoria especialitzada d'una empresa externa de prevenció. 

Tots els treballadors de la nostra empresa disposen de la formació necessària en riscos laborals segons el seu lloc on desenvolupen la feina i les tasques que tenen encomanades.

Disposem de 3 tècnics de prevenció de riscos laborals en plantilla. Cada equip de treball disposa com a mínim d’un recurs preventiu i tot el personal de l’empresa està format d’acord al R.E.A.
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.