MENÚ
Home Actualitat LA DGPEIS RECONEIX LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

LA DGPEIS RECONEIX LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

LA DGPEIS RECONEIX LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS
La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ha reconegut com a Guia tècnica la "Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment", en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució del 30 d'octubre de 2015. La qual, ha estat publicada a la web del Departament d'Interior, des d'on també es pot descarregar.

Des del Clúster de seguretat contra incendis, autor i responsable d'aquesta guia, es felicita a Dolors Costa, coordinadora, i a tot el Grup de Treball de Protecció Passiva, del qual Ignifugacions Generals en forma part, per la feina ben feta. Després de moltes hores de treball i amb aquest reconeixement, es mostra una vegada més la capacitat del CLÚSIC de tirar endevant amb reptes complexos i d'ampli abast.

Les guies tècniques són documents de caràcter no obligatori, elaborats o reconeguts pels serveis tècnics de la direció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis, l'objecte de les quals és donar criteris interpretatius, aclariments i criteris d'aplicació de la normativa legal i reglamentària, i de les instruccions tècniques complementàries amb relació a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

L'objetiu de la Guia de bones pràctiques és establir els controls i comprovacions necessàries - i els seus registres- que assegurin la instal·lació i el manteniment correctes dels sistemes de protecció passiva, mitjançant mesuraments, assajos i/o proves realitzades i/o controlades, d'acord amb les reglamentacions vigents en la matèria. Esdevé, per tant, una eina de suport per als agents que intervenen en els processos de l'edificació i de la posada en funcionament d'activitats, des del punt de vista de la garantia de la seguretat en cas d'incendi.


 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/Guies-tecniques/

Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis
LA DGPEIS RECONEIX LA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.