MENÚ
Home Aïllament tèrmic Escuma de poliuretà - PUR

Escuma de poliuretà - PUR

AÏLLAMENT TÈRMIC AMB ESCUMA DE POLIURETÀ

Escuma de poliuretà - PUR
L'escuma de poliuretà s'obté de la reacció química produïda per la mescla de dos components líquid, el POLIOL i l'ISOCIANAT. D'aquesta barreja, que s'efectua amb una maquinària específica, i calor s'obté uns escuma d'estructura sòlida, uniforme i molt resistent.
 
 • El coeficient de conductivitat tèrmica (lambda) de l'escuma de poliuretà és el més baix de tots els materials per aïllaments. Amb un envelliment de 25 anys, l'aïllament es considera un 25% superior a la mitjana d'altres materials.
 • Té un cost baix ja que amb un gruix menor s'obté major resistència tèrmica i és de fàcil aplicació.
 • Augmenta la productivitat de l'obra gràcies a la ràpida aplicació in situ.
 • Redueix el risc de condensacions en ambients humits. L'escuma de poliuretà és impermeable, permet la transpiració i no requereix barrera de vapor.
 • Al tractar-se d'un revestiment continu impermeable, no requereix esquerdejat, cosa que també suposa un estalvi de morter.
 • És un bon aïllant ja que es caracteritza per ser un material lleuger, de baixa densitat i compost per més d'un 90% de cel·les tancades.
 • L'escuma de poliuretà té una resistència a la compressió d'entre 130 kPa (1,3 kg/cm²) per densitats de 32 kg/m³ i 280 kPa (2,8 kg/cm²) per densitats de 53 kg/m³.
 • Presenta una magnífica adherència a tots els materials habitualment emprats en l'edificació, fins i tot sobre la fusta.
 • No conté CFC ni HCFC, per la qual cosa no perjudica la capa d'ozó.
 • El fet d'utilitzar escuma de poliuretà als habitatges fa que el consum d'energia sigui molt menor i, alhora, que es produeixi efecte hivernacle. Per tant, considerant un cicle de vida del poliuretà de 50 anys, s'obté un balanç molt positiu de l'efecte hivernacle produït per l'ús del poliuretà com a aïllament tèrmic.
 • L'escuma de poliuretà es classifica en el Grup 3 segons L'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (www.iarc.fr), és a dir, no classificable pel que fa al seu caràcter cancerigen per a l'home.
 • El poliuretà és combustible però presenta un bon comportament davant del foc ja en una obra acabada el material aïllant no queda mai a la vista. En funció de les exigències de reacció al foc on s'hagi d'aplicar disposem de diferents classificacions al foc que van de l'Euroclasse E fins la Bs1d0 segons el seu grau de resistència al foc.


En cas de l'escuma de poliuretà projectat s'obtenen els següents valors:
 
Espessor (mm) Resistència tèrmica (m²K/W)
30 1,00
40 1,33
50 1,66
60 2,00
70 2,33
80 2,66
90 3,00
100 3,33


ESCUMA_DE_POLIURETA.pdf
Escuma de poliuretà - PUR Escuma de poliuretà - PUR Escuma de poliuretà - PUR
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.