MENÚ
Home Protecció anticorrosiva Tractament pintures

Tractament pintures

TRACTAMENTS DE SISTEMES PINTURES INDUSTRIALS

Tractament pintures
Abans de la realització de qualsevol tractament, i un cop analitzat i valorat la classificació de lambient dexposició, el tipus de superfície a tractar i la durabilitat esperada del tractament disposem de diferents alternatives. Amb cada una de les alternatives, les consideracions i característiques del projecte escollirem el sistema de pintat ms idoni en cada cas.

El nostre personal est plenament capacitat per aplicar qualsevol de les pintures amb el sistema daplicació més idoni.

Disposem dun ampli ventall de maquinària i sistemes d'aplicació per adaptar la més idònia en cada cas. Els nostres sistemes de pintat s'ajusten a les normes ISO 12.944 C2, C3, C4, C5-I, C5-M, Im1, Im2, Im3. També podem realitzar pintats en tancs d'aigua potable, productes alimentaris, de cru, fuel-oil, aigües, gasolines, etc

Altres aplicacions poden ser en superfícies exposades a impactes o abrasions, altes temperatures i en metalls no fèrrics.

Els camps d'aplicació mes comuns són: Acer al carboni (exteriors de tancs a l'aire lliure o enterrats, tuberies, etc..), acer al carboni sotmès a altes temperatures en fase seca (tuberies i interiors de dipòsits), acer laminat en fred (maqunària i equips), acer galvanitzat o zincat (en calent o per electrlisi), i acer estructural i formigons.

La majoria d'aplicacions disposen de 3 processos de pintat. El primer és una capa d'imprimació, la segona capa és una intermitja (filler) i després l'última és d'acabat final. Hi ha solucions també que es basen en 2 capes, l'imprimació i la d'acabat.

Cada un dels sistemes necessita un gruix en micres determinat per donar el resultat final esperat. La naturalesa de la majoria de les imprimacions són acrílica, clorocautxo, alqudica, alqudica modificada, vinlica, epoxi, silicat, poliuret, cautxu ciclat o silicones.

La naturalesa de la majoria de les capes intermitges són epoxis, ciorocautxo, acrílica, alqudica i epoxis.

La naturalesa de la majoria de les capes d'acabat final són acrlica, bituminosa, clorocautxu, alqudica, vinlica, epoxi, silicat, poliuret, cautxu ciclat o silicones. 

La combinació i bona elecció de les capes necessàries, la seva compatibilitat, el gruix a aplicar a cadascuna d'elles i el grau de preparació que té la superfcie així com ls a que estar exposada ens donar un resultat d'acord a les espectatives.

Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.