MENÚ
Home Protecció anticorrosiva Neteja amb aigua a pressió

Neteja amb aigua a pressió

NETEJA AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ

Neteja amb aigua a pressió
La utilització d'aigua per la neteja i decapat de superfícies representa un gran aven amb respecte a l'impacte mediambiental i un excelent remei per l'eliminació de sals solubles de la superfície. 

La técnica s'utilitza en nombrosos sectors per a la neteja i tractament de superfcies tècniques: entre les seves aplicacions més importants són l'eliminació de vernissos, pintures, rovell i plaques de protector anticorrosiu i la descontaminació lliure d'emissions, així com el despreniment selectiu de formigó.

El principal problema que podem tenir és la limitació de no proporcionar perfil de rugositat a l'acer, i hem de valorar la conveniència del seu ús en estructures tractades anteriorment, sistemes envellits o superfícies molt oxidades.

Per tal d'evitar el flash rush amb l'efecte de l'aigua sobre l'acer en el procés d'assecat podem incorporar inhibidors de corrossió a l'aigua.

El sistema que podem oferir amb aigua alta pressió ofereix una solució de neteja molt eficient en sectors industrials. Els parmetres variables de treball poden arribar a uns màxims de 15 litres/minut, 500 bars de pressió i a 150 de temperatura.

Els equips són completament mòbils, equipats amb un motor diesel, un equip d'alta pressió, una reserva d'aigua i uns potents cremadors integrats. El sistema utilitzat s'anomena 3a dimensió de neteja a alta pressió.

Per augmentar-ne el rendiment i els resultats en diversos processos de neteja d'abrasió profunda, es pot combinar amb productes abrasius de granulometria mitjana o additius biodegradables hidrosolubles. Es projecta l'aigua a alta pressió contra la superfcie a tractar per eliminar els contaminants i en funció de la pressió i la temperatura, l'angle de treball i la forma de la boquilla , aconseguirem diferents graus d'acabat que aniran des del WJ- 1 a WJ- 3. 

Amb el sistema de neteja amb aigua a alta pressió podem eliminar olis, grases, sals solubles principalment clorurs i sulfats de ferro (subproductes de corrossió en ambients marins i industrials) de les superfícies d'acer i neteges i reparacions de superfícies de formigó. 

Avantatges respecte a altres sistemes.

1 .- Compromís amb el medi ambient. 

2 .- Sistema net a l'acabament dels treballs. 

3 .- Sense productes químics que puguin danyar la superfície.

Veure fitxa en PDF
Neteja amb aigua a pressió Neteja amb aigua a pressió Neteja amb aigua a pressió
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.