MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CENTRE DE CAIXA FORUM DE GIRONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CENTRE DE CAIXA FORUM DE GIRONA

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL CENTRE DE CAIXA FORUM DE GIRONA
A l’emblemàtic edifici de Girona de La Fontana d’Or, on hii ha ubicat actualment el centre de la Caixa Forum, s’ha estat ignifugant l’estructura metàl.lica de reforç mitjançant projecció de llana mineral per aconseguir unes estabilitats al foc R-120’ a la planta soterrani i R-90’ a les plantes sobre rasant, així com la realització de segellats contra el foc EI-120’ d’obertures i passos d’instal.lacions diversos a les diferents plantes, per tal de compartimentar correctament els diferents sectors d’incendis i realitzats miitjançant panells de llana de roca d’alta densitat i revestiment termoplàstic, sacs intumescents i escuma de poliuretà resistent al foc.

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumgirona/caixaforumgi
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.