MENÚ
Home Protecció passiva contra el foc Focs cel·lulòsics Franges amb placa rígida

Franges amb placa rígida

INSTAL.LACIÓ DE FRANGES TALLAFOCS AMB PLACA RÍGIDA

Franges amb placa rígida
Constructivament es troben dos casos en què es poden instal·lar franges amb placa rígida per protegir diferents sectors. Franges entre forjat i façana. Franges entre mitgera i coberta
 • Constructivament es troben dos casos en què es poden instal·lar franges amb placa rígida per protegir diferents sectors:

     Franges entre forjat i façana
     Franges entre mitgera i coberta
 • Franja tallafocs entre forjat i façana
  Les façanes adossades presenten problemes en cas d’incendi. El foc es pot transmetre pels forats del mur cortina-forjat i el mur cortina-mitgera.
  La norma exigeix que el grau de protecció al foc es mantingui fins a la trobada amb la façana i el valor exigit anirà en funció del risc d’incendi i la norma d’aplicació que reguli l’activitat.
  Són franges construïdes amb panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc. Aquests panells se subjecten amb uns suports metàl·lics especials al forjat, que el fan independent de la façana, ja que per sí mateix ja aconsegueix el grau de resistència al foc que exigeixen les normatives.
 • Franja tallafocs entre mitgera i coberta
  Quan una mitgera entre edificis o naus industrials, o entre diferents sectors d’incendi dins un mateix edifici, es troba a la coberta, les normes actuals exigeixen una franja d'1 metre com a mínim que tingui un grau de resistència al foc d’almenys la meitat de l’exigit a la paret mitgera, per evitar la propagació de l’incendi a l’edifici o sector adjacent.
  Són franges construïdes amb panells compostos per silicats càlcics, reforçats amb fibres inorgàniques resistents al foc. Aquests panells se subjecten amb uns suports metàl·lics autoportants de la coberta, ancorats mitjançant sistemes de fixació a la paret: així el conjunt tallafocs és independent de la coberta i la seva estructura, tal com exigeixen les normatives.
CAMPS D'APLICACIÓ I RESULTATS OBTINGUTS:
FRANJA TALLAFOCS ENTRE FORJAT I FAÇANA 
COMPARTIMENTACIÓ ENTRE SECTORS D’INCENDI FINS A EI-90
COMPARTIMENTACIÓ ENTRE SECTORS D’INCENDI FINS A REI-90

FRANJA TALLAFOCS ENTRE MITGERA I COBERTA 
COMPARTIMENTACIÓ ENTRE SECTORS D’INCENDI FINS A EI-120


Veure fitxa en PDF
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27/04/16, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. els informa que les seves dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra web, s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats, amb la finalitat d’oferir-los els nostres serveis i de mantenir-los informats per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantinguin amb nosaltres.

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

Si volen, poden exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació previstos a la llei, adreçant un escrit a IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L.